Cách làm visa định cư Úc đoàn tụ gia đình diện Trẻ họ hàng mồ côi

Người bảo trợ hoặc người phối ngẫu phải sử dụng Mã số 33 trong câu hỏi số 1 của mẫu và bao gồm chi tiết của tất cả các tên gọi của họ. Nếu một chứng nhận AFP được cung cấp dựa trên thông tin không chính xác, thì Bộ có thể yêu cầu một chứng nhận khác. Dấu vân tay không được yêu cầu cho Biên bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia AFP.

tet

Thị thực 107 này là thị thực vĩnh viễn cho trẻ từ nước ngoài mà cha mẹ chúng không có khả năng chăm sóc.

Thị thực này dành cho ai?

Thị thực này dành cho trẻ dưới 18 tuổi mà cha mẹ chúng không có khả năng chăm sóc. Thị thực này cho phép trẻ mồ côi đến và ở lại Úc cùng với một người họ hàng Úc.

Thị thực này có lệ phí bao nhiêu?

Có lệ phí cho thị thực này và thường sẽ không được hoàn trả nếu đơn xin thị thực không thành công, hoặc nếu người nộp đơn quyết định rút đơn xin thị thực sau khi nộp.

Thị thực này cho phép tôi làm gì?

Thị thực này cho phép quý vị:

Sống vĩnh viễn tại Úc

Đến và đi khỏi Úc trong vòng 5 năm kể từ ngày thị thực được cấp

Thị thực này hoạt động như thế nào?

Các trách nhiệm chính liên quan tới việc lấy và sử dụng thị thực cho trẻ mồ côi có họ hàng bảo trợ được tổng kết trong bảng dưới đây.

Các điều kiện cho người nộp đơn

Sự bảo trợ

Đứa trẻ có thể được cho là trẻ mồ côi nếu cả cha và mẹ đều không có khả năng chăm sóc vì họ đã qua đời, bị mất năng lực vĩnh viễn hoặc không biết đi đâu.

Họ hàng của đứa trẻ phải là anh, chị, em, cháu ruột hoặc anh, chị, em, cháu ghẻ của người bảo trợ. Người bảo trợ phải là công dân Úc, người có thị thực Úc vĩnh viễn hoặc cư dân New Zealand đủ điều kiện.

Độ tuổi

Người nộp đơn phải dưới 18 tuổi khi nộp đơn xin thị thực. Nếu người nộp đơn dưới 18 tuổi khi nộp đơn xin thị thực, nhưng sẽ đủ 18 tuổi trước khi đơn xin được quyết định, có thể họ vẫn đủ điều kiện được cấp thị thực này nếu họ đáp ứng các yêu cầu khác của thị thực.

Tình trạng quan hệ

Đứa trẻ phải độc thân. Chúng phải chưa kết hôn hoặc trong mối quan hệ chưa chính thức.

Các yêu cầu về nhân thân

Người nộp đơn từ 16 tuổi phải có nhân thân tốt để vào và ở lại Úc.

Giới hạn về sự bảo trợ và lợi ích tốt nhất của đứa trẻ

Khi người nộp đơn xin thị thực dưới 18 tuổi, việc bảo trợ sẽ không được thông qua (ngoại trừ trong một số trường hợp) khi người bảo trợ hoặc bạn đời của người bảo trợ hoặc người trong mối quan hệ chưa chính thức của người bảo trợ đã bị kết án hoặc đang bị buộc tội xâm phạm trẻ em. Người nộp đơn cũng cần thỏa mãn yêu cầu rằng không được có lý do cảm thông để giải thích cho việc cấp thị thực sẽ không mang lại lợi ích tốt nhất cho người nộp đơn.

Nhằm đánh giá đơn xin bảo trợ và yêu cầu về lợi ích tốt nhất của đứa trẻ, những người bảo trợ trẻ em dưới 18 tuổi và bạn đời hay người phối ngẫu của người bảo trợ được yêu cầu nộp Bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia liên bang Úc hoặc chứng nhận của cảnh sát nước ngoài, tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Phụ thuộc vào phúc lợi xã hội

Nếu người nộp đơn, hoặc người bảo trợ của họ, có khả năng trở thành người sử dụng phúc lợi xã hội của Úc, thì Cam kết hỗ trợ (Assurance of Support) từ một công dân Úc, hoặc cư dân Úc vĩnh viễn có thể được yêu cầu. Nếu được yêu cầu, Bộ sẽ thông báo Cam kết hỗ trợ sẽ được lấy như thế nào.

Các điều kiện cho người bảo trợ

Người bảo trợ phải đáp ứng các yêu cầu sau để đủ điều kiện bảo trợ cho người nộp đơn xin thị thực.

Các điều kiện

Người bảo trợ phải thuộc một trong các trường hợp sau:

Công dân Úc
Có thị thực Úc vĩnh viễn
Cư dân New Zealand đủ tiêu chuẩn.

Lưu ý: Người bảo trợ là cư dân New Zealand đủ tiêu chuẩn phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân thân.

Người bảo trợ cũng phải:

Là anh, chị, em, ông/bà, cô, chú, bác, cháu ruột hoặc ghẻ của đứa trẻ
Cư trú hợp pháp tại Úc trong một thời gian nhất định (thường là 2 năm)
Từ 18 tuổi trở lên

Lưu ý: Nếu tài trợ tiềm năng dưới 18 tuổi, thì người phối ngẫu sống cùng có thể trở thành người bảo trợ nếu họ đủ 18 tuổi và thuộc một trong các trường hợp sau:

Công dân Úc

Có thị thực Úc vĩnh viễn

Cư dân New Zealand đủ điều kiện.

Giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi

Người bảo trợ phải thỏa mãn một trong những yêu cầu giám hộ sau khi bảo trợ trẻ em dưới 18 tuổi:

Họ phải có quyền pháp lý duy nhất để xác định nơi đứa trẻ sống hoặc chuyển chúng từ đất nước sở tại.
Nếu một người khác có thể hợp pháp quyết định nơi đứa trẻ sống, thì người bảo trợ phải lấy được tuyên bố hợp pháp từ người này cho phép đứa trẻ di trú.
Họ phải có án lệnh có hiệu lực cho phép họ chuyển đứa trẻ vĩnh viễn khỏi đất nước sở tại y.
Họ phải có án lệnh do Tòa án Gia Đình Úc cấp và việc cấp thị thực phải thống nhất với án lệnh này.

Giới hạn về sự bảo trợ và lợi ích tốt nhất của đứa trẻ

Khi người nộp đơn dưới 18 tuổi, sự bảo trợ có thể không được thông qua (ngoại trừ một số trường hợp) khi người bảo trợ hoặc bạn đời của người bảo trợ hoặc người trong mối quan hệ chưa chính thức của người bảo trợ đã bị kết án hoặc đang bị buộc tội xâm phạm trẻ em. Người nộp đơn cũng cần thỏa mãn yêu cầu rằng không được có lý do cảm thông để giải thích cho việc cấp thị thực sẽ không mang lại lợi ích tốt nhất cho người nộp đơn.

Nhằm đánh giá đơn xin bảo trợ và yêu cầu về lợi ích tốt nhất của đứa trẻ, những người bảo trợ trẻ em dưới 18 tuổi và bạn đời hay người phối ngẫu của người bảo trợ được yêu cầu nộp Bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia liên bang Úc hoặc chứng nhận của cảnh sát nước ngoài, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nếu người bảo trợ, hoặc người phối ngẫu của họ, đã sống tổng cộng từ 12 tháng trở lên tại Úc kể từ năm 16 tuổi, người đó phải cung cấp Biên bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia AFP. Họ phải cung cấp các chứng nhận của cảnh sát từ mỗi quốc gia mà họ đã sống tổng cộng từ 12 tháng trở lên trong vòng 10 năm kể từ năm 16 tuổi.

Lưu ý: Người bảo trợ hoặc người phối ngẫu được yêu cầu nộp Biên bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia AFP phải hoàn thành mẫu đơn kiểm tra của cảnh sát quốc gia có trên trang mạng của cảnh sát Liên bang Úc. Người bảo trợ hoặc người phối ngẫu phải sử dụng Mã số 33 trong câu hỏi số 1 của mẫu và bao gồm chi tiết của tất cả các tên gọi của họ. Nếu một chứng nhận AFP được cung cấp dựa trên thông tin không chính xác, thì Bộ có thể yêu cầu một chứng nhận khác. Dấu vân tay không được yêu cầu cho Biên bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia AFP.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *