luật định cư úc

Định cư theo diện doanh nhân có lợi ích gì

co-gia-tho Những lợi thế của miễn thuế thặng dư vốn trọn đời có thể được nhận ra không chỉ khi các doanh nghiệp được chuyển giao bởi các chủ sở hữu cho bên thứ ba, nhưng cũng có khi doanh nghiệp được chuyển giao trong gia đình, thừa kế cho các thế hệ sau Định cư